Τεχνικές πληροφορίες
ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος)
Ευροκώδικες
ΤUV-HELLAS
EN ISO 9001
Πανεπιστήμια
Αριστοτέλιου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολιτικών Μηχανικών
Προκατασκευή #1
Προκατασκευή #2
Σύνδεσμοι και Οργάνωσεις
ΣΒΙΚ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Κιλκίς)
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κιλκίς, Κεντρική Ένωση Επιμελητηριίων
ΣΒΒΕ (Σύνδεσμος βιομηχανικών βορείου Ελλάδος)
Πρωτοβουλία Συνεργασίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη (SECI) - Γραφείο επιχειρηματικής Υποστήριξης 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ΣΕΒ (Σύνδεσμος Ελλινικών Bιομηχανιών)
Ομοσπονδια Βαλκανικων Επιμελητηριων
Γερμανοελληνικό εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο