Η γρήγορη και εμφανής λύση στην κατασκευή με :

 

 

 

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αποθήκες
εργοστασιακοί χώροι
αποθήκες οριζοντίου τύπου - διαλογητήρια - συσκευαστήρια
καπναποθήκες - χώροι επεξεργασίας καπνού (μονώροφα ή διώροφα)
ψυγεία - σφαγεία βιομηχανικού τύπου - ...

Α. Τσομπανικολίδης Α.Ε. - Κιλκίς

C2T A.E. - Κιλκίς

3Ε COCA COLA - Θεσ/νίκη

Τα βιομηχανικού τύπου κτίρια, αποθήκες, καπναποθήκες, διαλογητήρια, πλεκτήρια, βιομηχανίες τροφίμων κλπ κατασκευάζονται από δομικά στοιχεία με οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα με ποιότητα σκυροδέματος από C20/25 έως C40/50 με χάλυβα S500s και χάλυβα προέντασης St1620/1860.

Η χρήση προεντεταμένων δοκών επιτρέπει την γεφύρωση μεγάλων ανοιγμάτων μέχρι 25.00μ. χωρίς ενδιάμεση υποστύλωση κατά την μία διεύθυνση ενώ στην άλλη διεύθυνση τα υποστυλώματα τοποθετούνται ανά 10.00μ. Σε διώροφα κτίρια οι πιο πάνω αποστάσεις των υποστυλωμάτων διαφοροποιούνται ανάλογα με το ωφέλιμο φορτίο του ορόφου.

Η πλαγιοκάλυψη των κτιρίων γίνεται με προκατασκευασμένα στοιχεία από προεντεταμένο σκυρόδεμα με ενδιάμεση μόνωση, παρέχοντας έτσι μια πολύ οικονομική, γρήγορη και ανθεκτική στον χρόνο λύση. Η PRECONSTRUCTA Α.Ε.Β.Τ.Ε. έχει πέιρα με τους κατά καιρούς ισχύοντες επενδυτικούς νόμους και με τον επίκαιρο 2601/98.

Κορονήμ Α.Ε. - Κιλκίς

Γ. Χατζόπουλος Α.Ε. - Κομοτηνή