Δείγματα

This post is also available in: enEnglish (Αγγλικα)

Πλοήγηση

Ο.Σ.Κ. · ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ · ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ · ΚΥΨΕΛΕΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ
PRECONSTRUCTA ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙ.ΠΕ.


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ Ο.Σ.Κ.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & EMΠΕΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα από την ίδρυση της η PRECONSTRUCTA κέρδισε την προτίμηση των πελατών – Ιδιωτών και Δημοσίου – για την κατασκευή των κτιριακών τους εγκαταστάσεων με το σύστημα βαριάς προκατασκευής της, η οποία προτίμηση προκύπτει από τα πλεονεκτήματα του προσφερόμενου συστήματος προ­κατασκευής, της σύγχρονης τεχνολογίας και εξοπλισμού της.

 • Άψογες επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος.
 • Προδιαγραφές αναφορικά με την μελέτη και την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων,σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε κανονισμούς δόμησης οικοδομικών έργων.
  (Νέος κανονισμός Σκυροδέματος (ΦΕΚ 1068Β, 31/12/91, Δ11 3 13 3 95, EC2, Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΦΕΚ613 Β/12/10/92, ΦΕΚ Β.534/20/6/95), EC8, Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ Β.315/17/4/97, Δ14/19066/28/3/97), Κανονισμός Έργων από προκατασκευασμένα στοιχεία Σκυροδέματος Αθήνα 1998).
 • Υψηλή ποιότητα σκυροδέματος ελεγχόμενη εργοστασιακά.
 • Προδιαγραφές κατασκευής σύμφωνες με τον κανονισμό θερμομόνωσης (Φ.Ε.Κ. 3620/79) και νέο κανονισμό πυροπροστασίας (Π.Δ, 71 88).
 • Μικροί χρόνοι κατασκευής και αποπεράτωσης κτιρίων.
 • Μικρότερο κόστος κατασκευής, έναντι άλλων κατασκευών.
 • Γεφύρωμα μεγάλων ανοιγμάτων.
 • Μηδενικό κόστος συντήρησης.
 • Μείωση κόστους φωτισμού, λόγω φωτιστικών επιφανειών οροφής.

και αποδεικνύεται η προτίμηση αυτή από το συνολικό εμβαδόν των κτιρίων που κατασκεύασε η PRECONSTRUCTA Α.Ε.Β.Τ.Ε. στην δωδεκαετία 1986 · 1998 το οποίο ξεπερνά τις πεντακόσιες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (501,000 M2) όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί και στον πίνακα πελατών της ίδιας δωδεκαετίας.

 


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

COCA COLA

PEPSI – ΗΒΗΔΙΟΡΟΦΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ


ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ


ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΑΠΟ Ο.Σ.Κ.

This post is also available in: enEnglish (Αγγλικα)