Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις – Αποθήκες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ
PRECONSTRUCTA Α.Ε.Β.Τ.Ε.
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

Τα θεμέλια είναι προκατασκευασμένα στοιχεία ειδικής μορφής. Έχουν την μορφή “καλαθιού” και τα τοιχώματα που προεξέχουν από την πλάκα έδρασης, σχηματίζουν την “φωλιά”,μέσα στην οποία στερεώνεται το υποστύλωμα με την βοήθεια εγχυνόμενου σκυροδέματος και μεταλλικού πύρου.

Το θεμέλιο μαζί με πλέγμα κατασκευάζεται σε τυποποιημένη διάσταση 1,90X1,90 μ, και μπορεί να δεχθεί υποστύλωμα μεγέ­ θους 0,50X0,50 μ.
Για τη θεμελίωση υποστυλώματος με διάσταση μεγαλύτερη από 0,50X0,50 μ. τότε τοποθετείται, σε αντίστοιχη διάσταση, προκατασκευασμένο μόνο το “ποτήρι-φωλιά” μέσα στην οποία πακτώνε­ ται το υποστύλωμα, ενώ η πλάκα έδρασης (πέλμα) σκυροδετείται επί τόπου. Για όλες τις διατομές των παραγομένων υποστυλωμά­ των παράγονται και τα αντίστοιχα “ποτήρια”. Το σκυρόδεμα είναι Ο 20/25 και ο οπλισμός ε 500.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ fck 20 N/mm
ΟΠΛΙΣΜΟΣ fck 500 N/mm


ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ

Τα προκατασκευασμένα υποστυλώματα είναι τετραγωνικής ή ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 0,50X0,50 μ. έως και 0,50X1,00 μ. Η μία διάσταση είναι σταθερή 50 εκ. ενώ η άλλη αυξάνεται
ανά 10 εκ. μέχρι μέγιστο 100 εκ. Παράγεται σε οποιοδήποτε μή­ κος μέχρι μέγιστο 14,00 μ.
Η κορυφή τους είναι κατάλληλα διαμορφωμένη ώστε να δέχεται να στερεώνονται σ’ αυτή με την βοήθεια πύρων δοκάρια ή ζευ­ κτά. Μπορεί επίσης να διαθέτουν έναν ή δύο βραχείς προβό­ λους για την στήριξη οριζοντίων κατά μήκος δοκών (δοκοί γερα­ νογέφυρας κ.λ.π.). Το σκυρόδεμα είναι ποιότητος Ο 20/25 και ο οπλισμός β 500. Τοποθετούνται σε κάναβο με αξονικές αποστά­ σεις μέχρι 10,00 μ.

ΔΟΚΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΛΙΣΗΣ (ΖΕΥΚΤΟ)

Τα ζευκτά είναι προκατασκευασμενα. προεντεταμενα δοκάρια μεγάλων ανοιγμάτων με διατομη σχήματος διπλού “Τ” με μεταβαλλόμενο μέγιστο ύψος καρφιά ανάλογα με το μήκος τους και αμφίπλευρη 10% σε κάθε πλευρά.
Το πλάτος άνω και κάτω πέλματος των ζευκτών είναι σταθερό 50 εκ. Παράγονται σε μήκος από 12,50 μέχρι 25,00 μ με οποιοδήποτε ενδιάμεσο μήκος.
Στα άκρα τα ζευκτά έχουν ορθογωνική διατομή για
την στήριξή τους στις ειδικές υποδοχές των υποστηλωμάτων.
Τα ζευκτά παράγονται επίσης με πρόβολο μεν: μήκους 3,50 μ. Στη περίπτωση αυτή όμως το μέγιστο μήκος των ζευκτών, μαζί με τον πρόβολο, δεν μπορεί
να είναι μεγαλύτερο από 26,00 μ. για λόγους μεταφοράς τους.
Το σκυρόδεμα είναι ποιότητος C 30/37 ο συμβατικός οπλισμός S 500 και ο οπλισμός προέντασης με διάμετρο 1/2” S 1620/1860.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ fck30 N/mm’
ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ  S 1620/1860
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ fck 500 N/mm


ΔΟΚΟΙ ΩΜΕΓΑ (“Ω”)

Οι δοκοί αυτοί χρησιμεύουν για την επικάλυψη της στέγης και είναι προκατασκευασμένα προεντεταμένα στοιχεία σταθερού πλάτους 1,195 μ. ύψους 30 εκ. και μεταβλητού πάχους που τοποθετούνται σε επαφή μεταξύ τους σχηματίζοντας έτσι την πλάκα οροφής.
Οι δοκοί “Ω” καλύπτουν άνοιγμα μέχρι και 10,00 μ. και εί­ναι κατασκευασμένοι απο σκυρόδεμα Ο 40/ 50, οπλισμό προέντασης και συμβατικό οπλισμό ε 500. Παράγονται σε οπιοδήποτε μήκος μέχρι του πιο πάνω μεγίστου 10,00 μ. Μπορούν επίσης να παραχθούν και με πρόβολο μήκους μέ­χρι 1,50 μ. Στην περίπτωση αυτή όμως το μέγιστο μήκος της δοκού (μαζί με τον πρόβολο) παραμένει 10,00 μ.
Πάνω απο τις δοκούς “Ω” τοποθετείται η θερμομόνωση και υγρομόνωση της στέγης. Μπορεί οι δοκοί “Ω” να τοποθετη­θούν όχι σε επαφή μεταξύ τους αλλά σε αποστάσεις απο 0,90 μ. έως 1,00 μ. ώστε να δημιουργούνται ανοίγματα για φωτισμό απο την οροφή που καλύπτονται με διαφώτιστα πολυεστερικά φύλλα τραπεζοειδούς διατομής.


ΔΟΚΟΙ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ (ΤΥΠΟΥ Η)

Τα όμβρια της στέγης συλλέγονται στις άκρες των ζευκτών σε δοκούς μορφής κεφαλαίου Η που χρησιμεύουν και σαν οριζόντιες υδρορροές.
Τα στοιχεία αυτά είναι προκατασκευασμένα προεντεταμένα δοκαρια. που συνδέουν υποχρεωτικά όλα τα υποστυλώματα στην κορυφή τους, με πάχος κορμού από 6 έως 8 κε. και σταθερό ύψος και πλάτος διατομής 50 εκ.
Η έδραση των δοκών “Η” γίνεται πάνω στα υποστυλώματα όπου τοποθετούνται διεύθυνση παράλληλη προς τα στοιχεία “Ω” της στέγης.
Παράγονται σε οποιοδήποτε μήκος μέχρι μεγίστου 12,00 μ. Μπορούν να παραχθούν και με πρόβολο μήκους 2,00 μ. Στην περίπτωση αυτή όμως το μέγιστο μήκος της δοκού (μαζί με τον πρόβολο) παραμένει 12,00 μ.
Το σκυρόδεμα είναι C 30/37, ο συμβατικός οπλισμός S 500 και ο οπλισμός προέντασης. S 1620/1860.


ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΥΨΙΚΟΡΜΟΙ ΔΟΚΟΙ

Οι δοκοί αυτοί κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα C 30/37 με προένταση (και συμβατικό οπλισμό S 500) σε τέσσερα διαφορετικά ύψη 80 – 110 – 120 – 130 εκ. και χρησιμοποιούνται κυρίως για να φέρουν επίπεδες πλάκες η δοκούς ‘Ω’. Το ύψος της δοκού είναι συνάρτηση του μήκους της και των φορτίων που δέχεται.
Η διατομή τους είναι σχήματος διπλού ‘Τ’ και έχουν στις δυο πλευρές συμμετρικές καμπύλες.
Το πλάτος των δοκών είναι σταθερό 50 εκ. και παράγονται σε μήκος από 6,00 μ. μέχρι 26,00 μ. με οποιοδήποτε ενδιάμεσο μήκος.


ΔΟΚΟΙ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ

Οι δοκοί αυτοί έχουν όλα τα γεωμετρικά χαρα­κτηριστικά της οριζόντιας δοκού αλλά κατα­ σκευάζονται σε ένα μόνο ύψος 80 εκ. Το μήκος τους είναι μεταβλητό και μπορεί να φθάσει τα 10,00 μ. Στις άκρες τους προβλέπονται εσοχές για να μπορεί να επικάθονται πάνω στους προβόλους των υποστυλωμάτων. Όλα τα υλικά είναι όπως της οριζόντιας δοκού.


ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ (ΠΑΝΕΛΣ)

ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΜΕ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ

Τα προκατασκευαομένα τοιχώματα διακρινονται σε οριζόντια και κάθετα ανάλογα με τη φορά τοποθέτησής τους. Τα οριζόντια τοιχώματα συρταρώνουν και στηρίζονται στα υποστυλώματα με- σα σε ειδικές εγκοπές που έχουν αφεθεί σε αυτα κατα τη φάση παραγωγής τους. Το πλάτος των τοιχωμάτων είναι τυποποιη­ μένο 2,50 μ. αλλά μπορεί να παραχθεί και σε μικρότερο πλάτος για ακραία τεμάχια για κάλυψη των αποστάσεων που δεν είναι πολλαπλάσιες του 2,50 μ.

Το πάχος είναι ανάλογο με το ύψος του τοιχώματος ή το απαιτούμενο πάχος θερμομόνωσης (διογκωμένη πολυστερίνη 5-12 εκ Παράγονται σε πάχος 16-20-24 εκ. και το μήκος τους μπορε: να είναι οποιοδήποτε με μέγιστο 12,00 μ. Όταν τα τοιχώματα χρησι­μοποιούνται κατακόρυφα έχουν ελάχιστο πάχος 16 εκ. μεχρι ύψους 8,00 μ., ελάχιστο πάχος 20 εκ. μέχρι ύψος 10,50 μ. και πάχος 24 εκ. μέχρι ύψος 12,00 μ. Τα άκρα των τοιχωμάτων διαμορ­ φώνονται με κατάλληλες εσοχές και προεξοχές (θηλυκό – αρσενικό) για την στήριξη και σύνδεση μεταξύ τους και για την κα­λύτερη στεγάνωση των αρμών. Οι εσωτερικοί αρμοί μεταξύ των τοιχωμάτων αρμολογούνται με ελαστομερή μαστίχη τύπου jontex. Η μια πλευρά των τοιχωμάτων είναι πάντα εντελώς λεία με τέ­ λειο φινίρισμα (πλευρά μεταλλότυπου) ενώ η άλλη (συνήθως r. εξωτερική των περιμετρικών τοιχωμάτων) μπορεί να είναι είτε λεία (μιστρισμένη) είτε με ραβδώσεις κατά μήκος “σαγρε” η οποία “σαγρέ” επιφάνεια διαμορφώνεται με ειδική βούρτσα επί του νωπού ακόμη σκυροδέματος κατά την φάση παραγωγής των τοιχωμάτων. Σε κάθε τοίχωμα μπορούν να υπάρχουν τα οποια­ δήποτε ανοίγματα για παράθυρα και μάλιστα με ενσωματομένες τις κάσες ή ψευδοκάσες των κουφωμάτων.

Τα προκατασκευαομένα εξωτερικά κατακόρυφα τοιχεία μπο­ρούν να κατασκευαστούν και με νευρώσεις. Παρουσιάζουν δια­ φορετική αρχιτεκτονική λύση προσδίδοντας αισθητική σ’ όλο τον όγκο του κτιρίου. Η εξωτερική πλευρά των τοιχωμάτων αυτών εί­ναι πάντα εντελώς λεία με τέλειο φινίρισμα (πλευρά μεταλλο­ τύπου) ενώ η εσωτερική είναι λεία (μιστρισμένη). Όσον αφορά τις υπόλοιπες κατασκευαστικές λεπτομέρειες ισχύουν τα προαναφερόμενα τεχνικά στοιχεία.

Κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα C 20/25 και συμ­ βατικό οπλισμό ή είναι κατά περίπτωση προεντασμένα, οπότε το σκυρόδεμα είναι C 30/37.


ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΠΛΟΥ “Τ” – ΠΛΑΚΟΔΟΚΟΙ

Παράγονιαι στο τυποιημένο πλάτος 2,50 μ. και σε οποιαδήποτε μήκος μέχρι μέγιστο 10,00 μ. Το ύψος το δοκίδων των πλακοδοκών είναι 35 εκ. και το πλατος των δοκίδων 9/13 εκ.

Κατασκευάζονται συνήθως σαν πρόπλακες πάχους 7 εκ. επί των οποίων διαστρώνεται επί τόπου σκυροδερμα πάχους 7 εκ. αφού τοποθετηθεί ο απαιτουμενος οπλι­σμός δομικού πλέγματος συνεργασίας του σκυροδέμα­τος της προκατασκευασμένης πρόπλακας με το επ τόπου σκυρόδεμα.

Οι πλάκες αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως για την κα­ τασκευή του δαπέδου ορόφου σε διάφορες αποθηκε: ή του δαπέδου σε πατάρια. Είναι υπολογισμένες και λειτουργούν σαν αμφιέστερες πλάκες ανοίγματος μέχρι το πιό πάνω μέγιστο των 10,00 μ. με ωφέλιμο φορτ.ε που φθάνει τα 500 Κ5Γ/μ2. Η στήριξη των πλακών ε­ τών κυρίων δοκών μιας κατασκευής γίνεται στο πάχος της πλάκας και όχι στις δοκίδες.

Η ποιότητα σκυροδέματος είναι Ο 20/25 και ο οπλισμοε δ 500, 8 220.

 


ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ

Παράγονται σε ύψος μέχρι 3,00 μ. και σε μήκος μέχρι 10,00 μ. σε οποιαδήποτε ενδιάμεση διάσταση και κατά τις δύο διευθύνσεις.
Το πάχος τους είναι 16-18-20 και 24 εκ.

Σε κάθε τοίχωμα μπορούν να υπάρχουν τα οποιαδή­ ποτε ανοίγματα και μάλιστα με ενσωματωμένες τις κά­ σες ή ψευδόκασες των κουφωμάτων.
Η ποιότητα σκυροδέματος είναι Ο 20/25 και ο οπλισμός ε 500, ε 220.


ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΔΟΚΑΡΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

Χρησιμεύουν για τη σύνδεση των θεμελίων μεταξύ τους. Τα περιμετρικά συνδετήρια δοκάρια (πάχους συ­ νήθως 20 εκ.) επί των οποίων εδράζονται προκατασκευασμένα τοιχώματα, για τον εγκιβωτισμό και των επιχώσεων του κτιρίου, διαμορφώνονται σαν τοιχώμα­ τα που αρχίζουν από την πάνω επιφάνεια του πέλμα­ τος των θεμελίων και φθάνουν μέχρι τη στάθμη της πλά­ κας βάσης του δαπέδου. Ειδικά όπου εδράζονται κατακόρυφα τοιχεία (panels) στα προκατασκευασμένα συνδετήρια δοκάρια διαμορφώνεται και πέλμα, πλά­ τους 60 εκ. και ύψους 30 εκ., το οποίο κατασκευάζεται με επί τόπου σκυρόδεμα. Τα εσωτερικά συνδετήρια δο­ κάρια είναι διατομής συνήθως 20×70 εκ. και συνδέ­ ουν τα θεμέλια στο ύψος του προκατασκευασμένου “ποτηριού”.

Η κατασκευή των συνδετηρίων δοκαρχών της θεμελίωσης γίνεται με συνδιασμό προκατασκευασμένων τε­ μαχίων ορθογωνικής διατομής και ακραίους ή ενδιά­ μεσους συνδέσμους κατασκευαζόμενους επί τόπου από σκυρόδεμα C 16/20 και τον ανάλογο οπλισμό για την σύνδεση μεταξύ τους και με το προκατασκευασμένο θεμέλιο.

Παράγονται σε οποιοδήποτε πάχος (συνήθως 20 εκ.), σε οποιοδήποτε ύψος μέχρι 2,50 μ. και σε οποιοδήποτε μήκος μέχρι μέγιστο 12,00 μ.
Η ποιότητα σκυροδέματος είναι C 20/25 και ο οπλισμός 8 500, 8 220.


ΠΛΑΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ

Παράγονται σε οποιοδήποτε πλάτος μέχρι 3,00 μ. και σε οποιοδήποτε μήκος μέχρι 10,00 μ.
Είναι υπολογισμένες και λειτουργούν σαν αμφιέρειστες πλάκες ανοίγματος μέχρι το πιό πάνω μέγιστο των 3,00 μ.

Η χρήση των πλακών αυτών, λόγω του μικρού “ανοίγ­ ματος” της αμφιέρειστης έδρασής τους, συνδιάζετα: άριστα με την χρήση και των τραπεζοειδών δοκών 20/28×45 εκ οι οποίοι δοκοί τοποθετούνται στις απο­ στάσεις έδρασης των πλακών.

Η ποιότητα σκυροδέματος είναι Ο 20/25 και ο οπλισμός S500.


ΔΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

Παράγονται στην τυποιημένη τραπεζοειδή διατομή 20/28X45 εκ. (δηλαδή πλάτος κάτω πέλματος 20 εκ. άνω πέλματος 28 εκ. και ύψος δοκού 45 εκ.) σε οποιοδήποτε μήκος μέχρι 8,00 μ.

Μπορεί όμως να παραχθούν σε μήκος μέχρι μέγιστο 11,00μ. Στην περίπτωση αυτή το ύψος της δοκού είναι 55 εκ. και το πλάτος άνω πέλματος 30 εκ.
Το σκυρόδεμα είναι Ο 20/25 και ο οπλισμός 8 500.


ΔΟΚΟΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

Είναι συμπαγείς δοκοί, ορθογωνικής διατομής, και χρησιμοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις όπου δεν απαιτούνται να χρησιμοποιηθούν οι δοκοί διπλού “Τ” (είτε υψίκορμοι είτε “τύπου” γερονογέφυρας). Χρησιμοποιούνται για μικρά ανοίγματα έως 7,50 μ. πε­ρίπου και παράγονται σε οποιοδήποτε μήκος μέχρι το ανωτέρω μέγιστο.

Το πλάτος της δοκού είναι συνήθως 40 ή 50 εκ. και το ύψος της 50 ή 60 εκ.
Το σκυρόδεμα είναι Ο 20/25 και ο οπλισμός δ 500.