Κυψέλες

Η PRECONSTRUCTA Α.Ε.Β.Τ.Ε. εφαρμόζοντας το σύστημα των προκατασκευασμένων μεταφερόμενων “κυψελών’ μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της αγοράς που αφορούν κτιριακές μονάδες κατοικιών, γραφείων, νηπιαγωγεί­ ων, παιδικών σταθμών, τουριστικών εγκαταστάσεων, εργαστηρίων, ιατρείων (εξωτερικών ή αγροτικών), παραδίδοντας κατασκευή με το κλειδί στο χέρι.

Οι προκατασκευασμένες μεταφερόμενες “κυψέλες” είναι αυτόνομες κτιριακές μονάδες στο χώρο, οι οποίες τοπο­ θετούμενες η μία δίπλα στην άλλη δημιουργούν την κτιριακή μονάδα των προαναφερόμενων χρήσεων.
Οι “κυψέλες” κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα και πληρούν τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμουα που αφορούν την μελέτη και κατασκευή κτιριακών έργων (κανονισμός σκυροδέματος, Ν.Ε.Α.Κ. κανονισμός θερμο­ μόνωσης κ.λ.π.)

Η παραγωγική διαδικασία φαίνεται στις επόμενες φωτογραφίες