▲ TOP
PreConstructa

Προκάτ Βιομηχανικά Κτίρια – Logistics

Τα Βιομηχανικού τύπου κτίρια  κατασκευάζονται από δομικά στοιχεία από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα. Η χρήση προεντεταμένων δοκών επιτρέπει την γεφύρωση μεγάλων ανοιγμάτων έως 30 μέτρα, χωρίς ενδιάμεση υποστύλωση και απευθύνεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις μεγάλων διαστάσεων όπως:

 • εργοστασιακοί χώροι
 • Logistics – αποθηκευτικοί χώροι
 • εμπορικά κέντρα
 • εκθεσιακοί χώροι
 • κέντρα δεξιώσεων
 • super market

Τα προκατασκευασμένα στοιχεία κατασκευάζονται από σκυρόδεμα υψηλής αντοχής και είναι προϊόντα μιας διαδικασίας βιομηχανικής παραγωγής σε σειρά στο εργοστάσιο που στη συνέχεια μεταφέρονται και συναρμολογούνται με ταχύτητα επί τόπου του έργου. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις μπορούν πολύ εύκολα και γρήγορα να επεκταθούν.

Όλα τα δομικά στοιχεία κατασκευάζονται σε ειδικές κλίνες σύμφωνα με αυστηρές προδιαγραφές (European Norms) και κάτω από συνεχείς ελέγχους όσον αφορά την ποιότητά τους.

Η κατασκευαστική αυτή διαδικασία προσφέρει το πλεονέκτημα της δημιουργίας δομικών στοιχείων με άψογη εμφάνιση και απεριόριστες επιλογές διαμορφώσεων σε συνδυασμό με χαμηλό κόστος.

Από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των προκατασκευασμένων  μας κτιρίων από σκυρόδεμα είναι αφενός δε η πυραντοχή τους, εμφανίζοντας μεγάλους δείκτες πυραντίστασης οι οποίοι καλύπτουν κάθε κτιριακή χρήση (R90, R120, R180), αφετέρου δε η άριστη σεισμική τους συμπεριφορά.

Διαθέτουν όλα τα πλεονεκτήματα των κατασκευών από σκυρόδεμα, όπως οι μικρές ανάγκες συντήρησης και η μεγάλη αντοχή στον χρόνο ενώ συγχρόνως λόγω της βιομηχανοποιημένης παραγωγής επιτυγχάνεται και η προστασία του περιβάλλοντος.

Πλεονεκτήματα
Σύντομος χρόνος κατασκευής - Εύκολη δυνατότητα επέκτασης
Μεγάλα ανοίγματα χωρίς ενδιάμεση υποστύλωση
Πυράντοχη κατασκευή - υψηλοί δείκτες πυραντίστασης
Χαμηλό κόστος κατασκευής
Σκυρόδεμα υψηλής αντοχής
Αντισεισμική κατασκευή
Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγική διαδικασία και κατασκευή
Καλαίσθητη εμφάνιση με μεγάλες επιλογές αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων
Συνεχής ποιοτικός έλεγχος κατά την παραγωγική διαδικασία - Ανώτερης ποιότητας δομικά στοιχεία
Μεγάλη αντοχή στο χρόνο και μικρές ανάγκες συντήρησης
Διαθέσιμοι Τύποι
Κατασκευάζονται κτίρια διαφόρων χρήσεων ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη ενώ υπάρχει ποικιλία αρχιτεκτονικών - κατασκευαστικών διαμορφώσεων.

  Εργοστασιακοί χώροι

  Αποθηκευτικοί χώροι - Logistics

  Εμπορικά κτίρια

Χαρακτηριστικά προϊόντος
Τα προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία φέρουν πιστοποίηση CE συμμορφούμενα με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (EN):
 • EN 13224:2012 – Προκατασκευασμένα προϊόντα από Σκυρόδεμα – Δάπεδα με νευρώσεις
 • EN 13225:2013 – Προκατασκευασμένα προϊόντα από Σκυρόδεμα – Ευθύγραμμα δομικά στοιχεία
 • EN 14992:2007 + Α1:2012 – Προκατασκευασμένα προϊόντα από Σκυρόδεμα – Στοιχεία τοιχοποιΐας
 • EN 14991:2007 – Προκατασκευασμένα προϊόντα από Σκυρόδεμα – Στοιχεία θεμελίωσης
Ποιότητα σκυροδέματος C30/37 , C35/45, C40/50 Ποιότητα χάλυβα B500c – Χάλυβας Προέντασης
Τα θεμέλια είναι προκατασκευασμένα στοιχεία ειδικής μορφής. Έχουν την μορφή́ “καλαθιού́” και τα τοιχώματα του προεξέχουν από́ το πέλμα του πεδίλου, σχηματίζουν την “φωλιά́”, μέσα στην οποία στερεώνεται το υποστύλωμα με την βοήθεια εγχυνόμενου σκυροδέματος.

• Σκυρόδεμα C30/37, Χάλυβας B500c
Τα προκατασκευασμένα υποστυλώματα είναι τετραγωνικής ή ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 0,50x0,50 m. έως και 0,50x1,00 m. Παράγονται σε οποιοδήποτε μήκος μέχρι μέγιστο 15,00 m.

Η κορυφή τους είναι καταλληλά διαμορφωμένη για την υποδοχή με την βοήθεια πύρων δοκαριών ή ζευκτών. Δύναται επίσης να διαθέτουν έναν ή δύο βραχείς προβόλους (φουρούσια) για την στήριξη οριζοντίων κατά́ μήκος δοκών (δοκοί γερανογέφυρας). Ανάλογα της κατασκευαστικής λύσης φέρουν κατάλληλες εγκοπές για να υποδέχονται συρόμενη τοιχοποιία.

• Μήκος υποστυλώματος έως 15m - Πλάτος διατομής υποστυλώματος 50cm - Μήκος διατομής υποστυλώματος 50cm-100cm
• Σκυρόδεμα C30/37, Χάλυβας B500c
Τα ζευκτά́ είναι προκατασκευασμένα προεντεταμένα δοκάρια μεγάλων ανοιγμάτων με διατομή σχήματος διπλού́ “Τ” με μεταβαλλόμενο μέγιστο ύψος κορφιά ανάλογα με το μήκος τους και αμφίπλευρη κλίση 10% σε κάθεπλευρά́.
Το πλάτος άνω και κάτω πέλματος των ζευκτών είναι σταθερό́ 50 cm. Παράγονται σε μήκος από́ 12,50 μέχρι 30,00m και σε οποιοδήποτε ενδιάμεσο.

Στα άκρα τα ζευκτά́ έχουν ορθογωνική́ διατομή για την στήριξή τους στις ειδικές υποδοχές των υποστυλωμάτων.
Τα ζευκτά́ μπορούν να παραχθούν και με πρόβολο μήκους 3,50 m max.

• Μήκος 12,5m – 30m
• Πρόβολος έως 3,5m
• Σκυρόδεμα C35/45, Χάλυβας B500c, Χάλυβας Προέντασης S1620/1860
Οι δοκοί αυτοί χρησιμεύουν για την επικάλυψη της στέγης και είναι προκατασκευασμένα προεντεταμένα στοιχεία σταθερού́ πλάτους 1,195 m. ύψους 30 cm. και μεταβλητού́ πάχους που τοποθετούνται σε επαφή́ μεταξύ́ τους σχηματίζοντας έτσι την πλακά οροφής.

Πάνω από τις δοκούς “Ω” τοποθετείται η θερμομόνωση και υγρομόνωση της στέγης. Μπορεί́ οι δοκοί “Ω” να τοποθετηθούν όχι σε επαφή́ μεταξύ́ τους αλλά́ σε αποστάσεις από 0,90 m. έως 1,00 m. ώστε να δημιουργούνται ανοίγματα για φωτισμό́ από την οροφή́ που καλύπτονται με διαφώτιστα φύλλα.

• Μήκος - μέγιστο 10m
• Σκυρόδεμα C35/45, Χάλυβας B500c, Χάλυβας Προέντασης S1620/1860
Τα όμβρια της στέγης συλλέγονται στις άκρες των ζευκτών σε δοκούς μορφής κεφαλαίου Η που χρησιμεύουν και σαν οριζόντιες υδρορροές.

Τα στοιχεία αυτά́ είναι προκατασκευασμένα προεντεταμένα δοκάρια που συνδέουν υποχρεωτικά́ όλα τα υποστυλώματα στην κορυφή τους συμβάλλοντας έτσι και στην πλαισιακή λειτουργία της κατασκευής.

• Μήκος - μέγιστο 12m
• Σκυρόδεμα C35/45, Χάλυβας B500c, Χάλυβας Προέντασης S1620/1860
Οι δοκοί αυτοί κατασκευάζονται από́ οπλισμένο σκυρόδεμα C 35/45 με προένταση (και συμβατικό́ οπλισμό́ B500c) σε τέσσερα διαφορετικά́ ύψη 80 – 110 – 120 – 130 cm. και χρησιμοποιούνται κυρίως για να φέρουν επίπεδες πλάκες η δοκούς “Ω”. Το ύψος της δοκού είναι συνάρτηση του μήκους της και των φορτίων που δέχεται.

Η διατομή́ τους είναι σχήματος διπλού́ “Τ” και έχουν στις δυο πλευρές συμμετρικές καμπύλες.

• Μήκος - μέγιστο 30m
• Σκυρόδεμα C35/45, Χάλυβας B500c, Χάλυβας Προέντασης S1620/1860
Οι δοκοί αυτοί έχουν όλα τα γεωμετρικά́ χαρακτηριστικά́ της οριζόντιας δοκού αλλά́ κατασκευάζονται σε ένα μονό ύψος αυτό των 80 cm. Το μήκος τους είναι μεταβλητό́ και μπορεί να φθάσει τα 10,00 m. Στις άκρες τους προβλέπονται εσοχές για να μπορεί να επικάθονται πάνω στους προβόλους (φουρούσια) των υποστυλωμάτων. Στην άνω επιφάνεια τους (άνω πέλμα) ενσωματώνονται μεταλλικές λάμες επί των οποίων στερεώνονται οι τροχιές κύλισης της γερανογέφυρας.

• Μήκος - μέγιστο 10m
• Σκυρόδεμα C35/45, Χάλυβας B500c, Χάλυβας Προέντασης S1620/1860
Τα προκατασκευασμένα τοιχώματα διακρίνονται σε οριζόντια και κάθετα ανάλογα με τη φορά́ τοποθέτησής τους. Τα οριζόντια τοιχώματα συρταρώνουν και στηρίζονται στα υποστυλώματα μέσα σε ειδικές εγκοπές που έχουν αφεθεί σε αυτά κατά τη φάση παραγωγής τους. Το πλάτος των τοιχωμάτων είναι τυποποιημένο 2,50 m. αλλά́ μπορούν να παραχθούν και σε μικρότερο πλάτος για ακραία τεμάχια για κάλυψη των αποστάσεων που δεν είναι πολλαπλάσιες του 2,50 m.

Το πάχος είναι ανάλογο με το ύψος του τοιχώματος ή το απαιτούμενο πάχος θερμομόνωσης.
Τα προκατασκευασμένα εξωτερικά́ κατακόρυφα τοιχεία μπορούν να κατασκευαστούν και με νευρώσεις. Παρουσιάζουν διαφορετική́ αρχιτεκτονική́ λύση προσδίδοντας αισθητική́ σ’ όλο τον όγκο του κτιρίου.

• Μήκος - μέγιστο 14m
• Πλάτος – έως 2,50 m
• Με και χωρίς θερμομόνωση
• Σκυρόδεμα C30/37, Χάλυβας B500c, Χάλυβας Προέντασης S1620/1860
Παράγονται στο τυποποιημένο πλάτος 2,50 m. και σε οποιαδήποτε μήκος μέχρι μέγιστο 10,00 m.
Κατασκευάζονται συνηθώς σαν πρόπλακες πάχους 7 cm. επί των οποίων διαστρώνεται επί τόπου σκυρόδεμα πάχους 8 cm. αφού́ τοποθετηθεί ο απαιτούμενος οπλισμός συνεργασίας του σκυροδέματος της προκατασκευασμένης πρόπλακας με το επι τόπου σκυρόδεμα.

Είναι υπολογισμένες και λειτουργούν σαν αμφιέριστες πλάκες ανοίγματος μέχρι το πιό πάνω μέγιστο των 10,00 μ.

• Μήκος - μέγιστο 10m
• Πλάτος – έως 2,50 m
• Σκυρόδεμα C35/45, Χάλυβας B500c, Χάλυβας Προέντασης S1620/1860
Παράγονται σε ύψος μέχρι 3,00 μ. και σε μήκος μέχρι 10,00 μ. σε οποιαδήποτε ενδιάμεση διάσταση και κατά́ τις δύο διευθύνσεις.

Το πάχος τους είναι 16-18-20 και 24 εκ.
Σε κάθε τοίχωμα μπορούν να υπάρχουν τα οποιαδήποτε ανοίγματα και μάλιστα με ενσωματωμένες τις κάσες ή ψευδόκασες των κουφωμάτων.

• Μήκος - μέγιστο 10m
• Πλάτος – έως 2,50 m
• Σκυρόδεμα C30/37, Χάλυβας B500c, Χάλυβας Προέντασης S1620/1860
Οι προκατασκευασμένες πρόπλακες αποτελούν επιφανειακό δομικό στοιχείο που χρησιμοποιείται στη διαμόρφωση δαπέδων κτιριακών έργων.
Παράγονται σε οποιοδήποτε πλάτος μέχρι 3,00 μ. και σε οποιοδήποτε μήκος μέχρι 8,00 μ. Είναι υπολογισμένες και λειτουργούν σαν αμφιέριστες πλάκες ανοίγματος μέχρι το πιό πάνω μέγιστο των 3,00 μ.

• Μήκος - μέγιστο 8m
• Πλάτος – έως 3,0 m
• Σκυρόδεμα C30/37, Χάλυβας B500c
ΓΙΑΤΙ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ;

Ολοένα και περισσότερο, η οργανωμένη δόμηση - προκατασκευή, κερδίζει έδαφος έναντι της συμβατικής για την κατασκευή κτιρίων μεγάλου όγκου και ιδιαίτερων απαιτήσεων, έργων υποδομής κ.α.

Στην προκατασκευή το 80% του όγκου των δομικών στοιχείων προκατασκευάζεται στο εργοστάσιο παραγωγής. Τα δομικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται, παράγονται υπό σταθερές και πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες. Το σύνολο των χρησιμοποιούμενων υλικών όπως τσιμέντο, αδρανή, χάλυβας, προδιαγράφονται και ελέγχονται επακριβώς.

Ενδεικτικά, τα πλεονεκτήματα συνοψίζονται ως εξής:

Σύντομος χρόνος κατασκευής

Οικονομικότερη κατασκευή

Μηδενικό κόστος συντήρησης

Γεφύρωμα μεγάλων ανοιγμάτων

Ελάχιστο κόστος εισφορών ΙΚΑ

Υψηλός δείκτης πυραντίστασης

Δυνατότητα επέκτασης κτιρίου

Άριστο θερμομονωτικό προφίλ

Μηδενικές διαστολές – συστολές

Αντισεισμική αντοχή

Μείωση εργατικών ατυχημάτων

Περιορισμός παραγωγής αποβλήτων

Ανακαλύψτε τα προϊόντα PreConstructa
Οι παραγωγικές μονάδες είναι πιστοποιημένες για την ποιότητα, την Περιβαλλοντική διαχείριση και την Υγεία και Ασφάλεια σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 και όλα τα προϊόντα της έχουν την σήμανση CE με βάση τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.
Όλα τα προϊόντα